TOTUL PENTRU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI!

  Cenzorat pentru Asociatii de Proprietari

  Cenzorat pentru Asociatii de Proprietari

ART. 46

(2) Dacă dintre membrii asociației de proprietari nu se poate alege un cenzor, atunci adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociației de proprietari, persoană fizică cu studii superioare în domeniul economic sau juridic ori persoană juridică cu domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanță în domeniul fiscal, pe bază de contract individual de muncă sau, după caz, contract de prestări de servicii.

ART. 61

Cenzorul/Comisia de cenzori a asociației de proprietari are, în principal, următoarele atribuții: a) urmărește aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari;

b) verifică gestiunea financiar-contabilă;

c) verifică lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform documentelor, registrelor și situației soldurilor elementelor de activ și pasiv întocmite de către administrator;

d) cel puțin o dată pe an întocmește și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând măsuri;

e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilității și a activității de casierie, și consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari;

f) participă la adunările generale ale asociației și ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfășurării acestora.


Verificarea:
-inregistrarilor din registrul de casa;
-concordanta chitantelor emise si inregistrarea acestora in fise locatari si registrul de casa;
-existenta documentelor justificative (procese verbale, aprobari, devize...);
- verificarea repartitiei cheltuielilor in listele de plata lunare conform cheltuielilor aferente lunii ;
- verificarea incadrarii cheltuielilor in bugetului aprobat;
-verificarea registrelor contabile obligatorii;
-verificarea extraselor de banca :inregistrarea incasarilor in fisele locatari si platile efectuate;
-verificarea listei de plata si raportarea corecta a restantierilor;
-verificarea fiselor locatari;furnizori si registrelor de fonduri;
-verificarea modului de calcul al penalitatilor;
-verificarea situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv ;
-raportarea detaliata asupra situatiei financiare a asociatiei si propunerea de masurilor de reglementare
;

 

Copyright ©2011 Admin & Consulting SRL